Der CSV hir Gesetzespropositioun CSV fir e Vermummungsverbuet

Source: www.rtl.lu: Gilles Roth : “Fir d’CSV steet d’Vermummung vum Gesiicht am krasse Géigesaz zu de Wäerter, déi eis Gesellschaft ausmaachen. Nämlech d’Wäerter vun Oppenheet a vun Transparenz. An eise Breitegrader kucken d’Leit sech an d’An an an d’Gesicht, wa si matenee schwätzen a kommunizéieren. Eng integral Vermummung vum Gesiicht entsprécht net de Wäerter, net de Gewunnechten an och net den Traditiounen, déi eist soziaalt Mateneen regelen. Dës Wäerter vum sozialen Zesummesinn a Mateneen sinn déif an eis Gesellschaft verwuerzelt. Dat weisen déi sëlleche Gemengereglementer, déi zanter ville Joren d’Vermummung verbidden. Grondleient Froen iwwer d’Zesummeliewen mussen um nationale Plang gereegelt ginn. Et kann ee sech net hannert de Gemenge verstoppen. Mir, d’Chamber, mussen hei eis Responsabilitéiten iwwerhuelen”

PDF: PPL Interdiction de la dissimulation du visage